วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

คำขวัญ “ป่าชุมชนล้ำค่า ไหว้สาพระธาตุจอมแจ้ง แหล่งผลิตมีด/เคียว เที่ยวศาลเจ้าจี้กง คงวัฒนธรรมล้านนา”

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ( อบต.ม่วงคำ )

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

xxx-xxxxxxxx

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ( อบต.ม่วงคำ )

xxxxx xxxxx

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

xxxx-xxxxxx

ภาพ

กิจกรรม ..อบต.ม่วงคำ..
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ( อบต.ม่วงคำ )

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx xxxxxxx xxxx [xx:xx น.]  

xx ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ( อบต.ม่วงคำ )

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx xxxxxxx xxxx [xx:xx น.]  

xx ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ( อบต.ม่วงคำ )

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx xxxxxxx xxxx [xx:xx น.]  

xx ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ( อบต.ม่วงคำ )

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx xxxxxxx xxxx [xx:xx น.]  

xx ครั้ง

วารสาร

..ประชาสัมพันธ์..

VDO

..ประชาสัมพันธ์.. อบต.ม่วงคำ

บริการ

..ประชาชน..
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร

สรุปข้อร้องเรียน

คำสั่งอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
ม่วงคำ
เราดูแล ...

40

พื้นที่/ตร.กม.

17

ชุมชน

2,271

ครัวเรือน

6,072

ประชากร/คน

ที่มา : จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง

ณ วันที่สำรวมจากผลการจัดเก็บข้อมูล ปี 2562

ช่องทาง

แสดงความคิดเห็น..
:: เว็บบอร์ด.. ถาม-ตอบ
xxxxxx xxxxxx

:: xxxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxx xxxxxx

:: xxxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxx xxxxxx

:: xxxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxx xxxxxx

:: xxxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxx xxxxxx

:: xxxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

ข่าวสาร

..กิจกรรม - ตำแหน่งงาน - บริการต่างๆในเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวท่องเที่ยว

ร้านค้าและบริการ

แหล่งท่องเที่ยว

ตำแหน่งงาน

:: หนังสือราชการ สถ.เชียงราย

“สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย”

:: หนังสือราชการ สถ.

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2567

ประกาศวันที่: 15 ก.พ. 2567

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 12/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566

ประกาศวันที่: 12 ก.พ. 2567

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2567

ประกาศวันที่: 06 ก.พ. 2567

  แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2567

ประกาศวันที่: 31 ม.ค. 2567

  การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566

ประกาศวันที่: 30 ม.ค. 2567

  แจ้งนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือนธันวาคม 2566

ประกาศวันที่: 25 ม.ค. 2567

  แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนธันวาคม 2566

ประกาศวันที่: 19 ม.ค. 2567

  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566

ประกาศวันที่: 28 ธ.ค. 2566

  แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัยพ์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ประกาศวันที่: 21 ธ.ค. 2566

  แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคาหลวงแร่ งวดที่ 4/2566 และงวดที่ 3/2566 เพิ่มเติม

ประกาศวันที่: 21 ธ.ค. 2566

ปิด

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ( อบต.ม่วงคำ )