ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2563   ถึงวันที่ 11 ก.ค. 2563
รายการคะแนน
ควรปรับปรุง [0 %]
พึงพอใจ1 [33.33 %]
พึงพอใจมาก2 [66.67 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด3

  • ควรปรับปรุง  = 0 คะแนน 0%
  • พึงพอใจ  = 1 คะแนน 33.33%
  • พึงพอใจมาก  = 2 คะแนน 66.67%