ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2563   ถึงวันที่ 7 ก.ค. 2563
รายการคะแนน
ควรปรับปรุง [0 %]
พึงพอใจ1 [25 %]
พึงพอใจมาก3 [75 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด4

  • ควรปรับปรุง  = 0 คะแนน 0%
  • พึงพอใจ  = 1 คะแนน 25%
  • พึงพอใจมาก  = 3 คะแนน 75%