ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2563   ถึงวันที่ 11 ก.ค. 2563
รายการคะแนน
ควรปรับปรุง [0 %]
พึงพอใจ2 [33.33 %]
พึงพอใจมาก4 [66.67 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด6

  • ควรปรับปรุง  = 0 คะแนน 0%
  • พึงพอใจ  = 2 คะแนน 33.33%
  • พึงพอใจมาก  = 4 คะแนน 66.67%