ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
ปลัด

สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
462
เดือนที่แล้ว
1,339
ปีนี้
10,257
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
46,898
ไอพี ของคุณ
35.168.112.145
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ลำดับรายการวันที่
1พรบ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256230 เม.ย. 2562
2พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 256230 เม.ย. 2562
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.254820 มี.ค. 2562
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254120 มี.ค. 2562
5คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์14 ก.พ. 2562
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที322 ม.ค. 2562
7หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ8 พ.ย. 2561
8ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.255930 ต.ค. 2561
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อปท. พ.ศ.255230 ต.ค. 2561
10ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยพิการ พ.ศ.255330 ต.ค. 2561
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยความพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 255930 ต.ค. 2561
12การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 254830 ต.ค. 2561
13การเบิกจ่ายการเก็บรักษาการเงิน ฉบับ 2 พ.ศ.254930 ต.ค. 2561
14การเบิกจ่าย การเก็บรักษาการเงิน ฉบับ 2 พ.ศ. 254930 ต.ค. 2561
15การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่าย ฉบับที่ 3 พ.ศ.255830 ต.ค. 2561
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา พ.ศ.254730 ต.ค. 2561
17ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาฯ แห่งชาติ พ.ศ.256030 ต.ค. 2561
18พรบ. ป้องกันและบรรเทา พ.ศ.2550 และอนุบัญญํติ30 ต.ค. 2561
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษาพยาบาล พ.ศ. 255730 ต.ค. 2561
20พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.252230 ต.ค. 2561

12  >> >|